Nuttige info

Nuttige info

Hieronder vind je in vraag- en antwoordvorm nog heel wat nuttige, maar ook belangrijke info die je best doorneemt indien je een Vlaamse woonlening wenst af te sluiten. Er zijn namelijk een aantal specifieke voorwaarden en verbintenissen die je zal moeten nakomen.

 

1. Kan ik via internet een lening aanvragen?

 

Je kan enkel op ons kantoor tijdens de openingsuren een lening aanvragen. Hier vind je alle details over de documenten die je moet meebrengen.

 

2. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een lening te kunnen krijgen?

 

Om in aanmerking te komen voor een sociale lening moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Je kan deze raadplegen bij algemene voorwaarden.

 

3. Ik zou graag willen weten wat ik kan lenen. Hoe kan dit berekend worden?

 

Als je de nodige documenten in verband met je inkomsten en het laatst gekregen aanslagbiljet van de belastingen meebrengt, dan kunnen wij een simulatie maken van het bedrag en de aflossingen die je maandelijks zal moeten betalen.

 

4. Welke steden zijn kernsteden?

 

Een kernstad is een van de volgende steden: Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

Als je wil lenen voor een woning of bouwgrond in een van deze steden, zijn er hogere inkomensgrenzen. Om hierover meer te weten, neem je best contact met ons op.

 

5. Wat is de Vlaamse Rand?

 

De Vlaamse Rand is gelijk aan de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren. Als je wil lenen voor een woning of een bouwgrond in een van deze gemeenten, zijn er hogere inkomensgrenzen. Om hierover meer te weten, neem je best contact met ons op.

 

6. Welke verplichtingen heb ik als ik een Vlaamse Woonlening aanga?

 

Er zijn een aantal verplichtingen aan een Vlaamse Woonlening:

 

De lening moet gewaarborgd zijn door een hypotheek in eerste rang (bij aankoop of nieuwbouw). Je bent verplicht een brandverzekering af te sluiten voor de woning, en dit voor de nieuwbouwwaarde. Je moet een schuldsaldoverzekering afsluiten ten voordele van de VMSW om de terugbetaling te verzekeren in geval van ovelijden (niet voor alleenstaanden of bij buitensporig hoge premie). En tot slot verbind je je ertoe het in hypotheek gegeven onroerend goed daadwerkelijk zelf te bewonen en er je hoofdverblijfplaats te vestigen binnen de twee jaar na het verlijden van de kredietakte en tot de lening volledig is terugbetaald.

 

7. Mag ik de werken zelf uitvoeren?

 

Het staat je vrij om de werken waarvoor je leent geheel of gedeeltelijk in eigen beheer, dus zelf uit te voeren of ze te laten uitvoeren door een aannemer.

 

8. Aan welke rentevoet kan ik lenen en hoe wordt hij bepaald?

 

De rentevoet is afhankelijk van je belastbaar inkomen en gezinssamenstelling en wordt voor jou persoonlijk berekend. Deze rentevoet wordt in het begin 2-jaarlijks en na 10 jaar 5-jaarlijks herzien.

 

De rentevoet die van toepassing is op het moment van de goedkeuring van je leningsaanvraag is gebruikelijk voor de lening. Gezien de referentierentevoet iedere maand herbekeken wordt, is het dus mogelijk dat er een verschil kan zijn tussen de rentevoet van de eerste simulatie en de effectieve rentevoet. Je dient er dus rekening mee te houden dat het mogelijk is dat er uiteindelijk minder geleend kan worden.

 

9. Wordt er gebruik gemaakt van een vaste of variabele rentevoet?

 

De rentevoet die berekend wordt is vast voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van het verlijden van de akte. Na 2, 4 en 6 jaar wordt hij herberekend op basis van de gezinstoestand en het laatst gekende inkomen van de ontlener. Vanaf 10 jaar wordt hij om de vijf jaar herberekend op basis van het gemiddelde (gezins)inkomen van de laatste 5 jaar. De rentevoet kan bij de herbereknening maximaal verhoogd worden tot de referentierentevoet die van toepassing is op het moment van de goedkeuring van de lening.

 

Als er een persoon ten laste bijkomt, dan kan je bij de VMSW een korting aanvragen. Je moet dit wel zelf doorgeven!

 

10. Wat is de normale duur van de lening?

 

De duur van de lening is standaard vastgelegd op 20 jaar. In sommige gevallen kan deze duur verlengd worden tot maximaal 30 jaar. Let wel, de lening moet volledig terugbetaald zijn op het moment dat de oudste ontlener 70 jaar wordt.

 

11. Tot welke leeftijd kan ik bij jullie een lening verkrijgen?

 

In principe staat er geen leeftijdsgrens voor het afsluiten van een sociale lening. De lening moet wel terugbetaald zijn voor de leeftijd van 70 jaar. In geval er 2 ontleners zijn, wordt rekening gehouden met de leeftijd van de oudste ontlener.

 

12. Is er een schuldsaldoverzekering verbonden aan de lening?

 

Een schuldsaldoverzekering is verplicht, met uitzondering van alleenstaanden of als de premie buitensporig hoog zou zijn. Je kan ze aanvragen bij de VMSW of bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. Neem zeker contact met ons op indien u de schuldsaldoverzekering bij een andere instelling dan VMSW wil nemen!

 

13. Kan ik via de VMSW ook een brandverzekering afsluiten?

 

Neen. Zonder brandverzekering kan je zware financiële en praktische problemen krijgen na een brand of waterschade. Je mag zelf vrij kiezen bij welke instelling je deze verzekering neemt.

 

Als je tijdens de looptijd van de lening verandert van brandverzekering, moet je de VMSW hiervan op de hoogte stellen. Het is ook de VMSW die steeds de begunstigde moet zijn van de brandverzekering (verklaring pandvordering). Je vraagt dit best na bij je verzekeringsmakelaar!

 

14. Is een sociale lening fiscaal aftrekbaar?

 

Een sociale lening is een hypothecaire lening en dus volledig fiscaal aftrekbaar volgens het geldende stelsel van de woonbonus dat van toepassing is voor alle leningen vanaf 2005.

 

15. Hoeveel bedragen de notariskosten bij de aankoop van een woning?

 

Bij een openbare verkoop mag je rekenen op ongeveer 18 % tot 20 % van de aankoopprijs en voor een rechtstreekse verkoop reken je ongeveer 10 %. Je dient notariskosten te betalen voor de aankoopakte en de leningakte. Bij aankoop van een sociale koopwoning wordt het ereloon gehalveerd. Informeer hiernaar bij de notaris!

 

16. Kunnen de notariskosten mee beleend worden?

 

Neen. Je kan enkel lenen voor de aankoop en/of renovatie van een woning. Je dient dus het bedrag van de notariskosten zelf te voorzien. Indien je hiervoor een persoonlijke lening moet afsluiten, dan dien je er rekening mee te houden dat je solvabiliteit vermindert, met het gevolg dat je mogelijk minder kan lenen bij ons.

 

17. Hoeveel bedraagt het ereloon van de notaris voor de leningsakte?

 

Voor een sociale lening wordt het ereloon van de notaris gehalveerd. Voor een exacte berekening raadpleeg de website www.notaris.be.

 

18. Kan ik lenen voor het plaatsen van zonnepanelen?

 

Ja, sinds juli 2011 kunnen ook energetische ingrepen zoals het plaatsen van zonnepanelen beleend worden als ze passen in het kader van de renovatie, de verbetering of de aanpassing van de eigen woning.

 

19. Ik heb reeds een woning. Kan ik lenen voor de aankoop van een andere woning?

 

Je mag in principe geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Meer uitleg vind je bij de algemene voorwaarden.

 

20. Ik heb reeds enkele jaren een lening lopen bij een bank, maar die blijkt nu veel te duur. Kunnen jullie deze lening overnemen?

 

Nee. Vanaf 1 januari 2015 belenen VMSW (en Vlaams Woningfonds) niet meer de terugbetaling van vroeger aangegane schulden voor de renovatie, de aankoop of de bouw van een woning in het Vlaams Gewest.

 

21. Binnen hoeveel tijd moet ik de woning bewonen waarvoor ik geleend heb?

 

Vanaf de voltooiing van de werken moet de woning bewoond worden en dit met uiterste datum van 2 jaar na de toekenning van de lening. Je kan hierop wel een uitzondering aanvragen.

 

22. Moet ik de woning zelf bewonen of mag ik ze ook verhuren?

 

De woning waarvoor je geleend hebt moet, zolang de sociale lening niet integraal is terugbetaald, door jou persoonlijk (of je erfgenamen) bewoond worden. Indien je hiervan afwijkt, dan moet je ofwel de lening volledig vervroegd terugbetalen, ofwel wordt de lening verdergezet tegen de referentierentevoet geldig bij het aangaan van de lening verhoogd met maximum 2%. Als je vervroegd (gedeeltelijk) terugbetaalt, hou er dan wel rekening mee dat je een wederbeleggingsvergoeding moet betalen. Het bedrag hiervan is de interest van 3 maanden op het nog verschuldigde kapitaal.

 

23. Mag ik de woning verkopen voordat de lening is afbetaald?

 

Als je de woning wil verkopen dan moet je de lening vervroegd terugbetalen. Als je vervroegd terugbetaalt, hou er dan wel rekening mee dat je een wederbeleggingsvergoeding moet betalen. Het bedrag hiervan is de interest van 3 maanden op het nog verschuldigde kapitaal.

 

24. Kan ik betalingsuitstel krijgen bij de afbetaling van mijn lening?

 

Er kan betalingsuitstel verkregen worden voor 3, 6, 9 of 12 maanden, te tellen vanaf de ondertekening van de leningsakte. Tijdens deze periode moet enkel interest worden betaald op het reeds opgenomen kapitaal. Dit kan besproken worden bij de aanvraag van de lening.

 

25. Kan ik mijn verkoopsovereenkomst nog afzeggen als de sociale lening niet wordt goedgekeurd?

 

Het is best in de verkoopsovereenkomst (of ‘compromis’) de volgende vermelding te laten opnemen voor ze wordt ondertekend : "Deze overeenkomst vervalt indien de koper voor de einddatum van deze overeenkomst geen schriftelijk aanbod voor een sociale lening heeft kunnen verkrijgen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of het Vlaams Woningfonds voor een bedrag van (+ het bedrag dat je wilt lenen)."

 

Op basis van deze vermelding kan een aankoop nog geannuleerd worden als de lening niet in orde komt (enkel tijdens de afgesproken periode). Je notaris kan je hier ook bij helpen.

 

26. Wat doet de maatschappij met mijn persoonlijke gegevens ?

 

De maatschappij zal in verschillende lijsten & dossiers persoonlijke informatie over u bijhouden. Uiteraard zal de maatschappij deze in alle discretie behandelen en niet doorspelen aan derden die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

 

Voor meer informatie over de privacywet kan u hier terecht: www.vmsw.be/privacy.

 

 

Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen // T: 015/20.74.12 // E-mail