Nuttige info

 

Nuttige info

Hieronder vind je in vraag- en antwoordvorm nog heel wat nuttige, maar ook belangrijke info die je best doorneemt indien je interesse zou hebben in een sociale koopwoning. Er zijn namelijk een aantal specifieke voorwaarden en verbintenissen die je zal moeten nakomen.

 

1. Kan ik mij via internet inschrijven?

 

Inschrijven via internet kan niet. Je moet daarvoor langskomen op ons kantoor tijdens de openingsuren.

Welke documenten je moet meebrengen vind je hier .

 

2. Voor welke projecten kan ik mij inschrijven?

 

Inschrijven voor één bepaald project kan niet. Je kan je wel inschrijven voor de registers.

Voor elk inschrijvingsregister moet je € 50,00 contant betalen. Wij hebben geen bancontact!

 

3. Hoe worden de inschrijvingsregisters samengesteld?

 

Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken heeft een inschrijvingsregister voor de 12 gemeenten van haar werkingsgebied. In elk register worden de volgende elementen vermeld: het inschrijvingsnummer, de datum van inschrijving, het klantnummer, de naam en voornamen van de kandidaat-koper, de geboorteplaats en -datum, het volledige adres en eventueel telefoonnummer.

Per register krijgt elke ingeschreven kandidaat een chronologisch inschrijvingsnummer.

 

4. Hoe worden de woningen toegewezen?

 

De sociale koopwoningen worden per register toegewezen door onze Raad van Bestuur of het Directiecomité.

Bij een toewijzing wordt er achtereenvolgens rekening gehouden met :

1. Een kandidaat-koper die ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij opnieuw moet worden gehuisvest;

2. Een kandidaat-koper die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor getroffen is, uitsluitend als de beschikbare woning aangepast is aan de huisvesting van een gezin waarvan één of meer leden getroffen zijn door die handicap;

3. Een kandidaat-koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;

4. De chronologische volgorde van de per register toegekende inschrijvingsnummers.

 

Het volgen van deze toewijzingsregels gebeurt bij voorrang aan de kandidaat-koper die beschikt over een voldoende band met de gemeente waarin de woning gelegen is (zie vraag 5.)

 

5. Hebben inwoners van de gemeente voorrang?

 

Iedereen die over een band met de gemeente beschikt op het ogenblik van toewijzing, heeft voorrang.

Een kandidaat-koper beschikt over een voldoende band met de gemeente als hij op datum van toewijzing van de woning voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

1. Gedurende ten minste zes jaar onafgebroken gewoond hebben in de gemeente of in een aangrenzende gemeente, gelegen in het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij;

2. Werkzaamheden verrichten in de gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen;

3. Op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.

 

6. Heeft mijn gezinssamenstelling impact op mijn “rangorde”?

 

Ja, op de ranglijsten van onze sociale bouwmaatschappij worden volgende rangverhogingen op basis van gezinssamenstelling toegepast:

 • Een rangverhoging van 50% voor gezinnen (twee of meer personen met dezelfde hoofdverblijfplaats) voor woningen met 3 slaapkamers;
 • Een rangverhoging van 50% voor alleenstaanden bij een woning of appartement met 1 of 2 slaapkamers;
 • Een rangverhoging van 50% voor grote gezinnen (minstens 3 kinderen ten laste) voor woningen met 4 slaapkamers.

 

7. Kan ik een toewijzing betwisten?

 

Een kandidaat-koper die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en die zich benadeeld acht door de toewijzing van een woning kan die toewijzing betwisten binnen de zes maanden na de datum van de betwiste toewijzing. Indien je van dit recht wil gebruik maken, kan je meer inlichtingen krijgen op ons kantoor over de te volgen procedure of je kan de nodige informatie verkrijgen op www.rwo.be.

 

8. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning?

 

De algemene voorwaarden kan je hier vinden.

 

9. Wat als ik niet langer geïnteresseerd ben?

 

Je kan altijd een schrapping uit een bepaald register aanvragen. De aanvraag moet wel schriftelijk gebeuren voorzien van naam, handtekening (indien je met 2 ingeschreven bent, dien je dit beiden te ondertekenen) en je huidige rekeningnummer. Na ontvangst van je aanvraag wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.

 

10. Kan ik mijn inschrijvingsgeld altijd terugkrijgen?

 

Schrapping uit een register kan op verschillende manieren:

 

met teruggave van het inschrijvingsgeld:

 • schriftelijke aanvraag van de kandidaat-koper;
 • bij een effectieve toewijzing van een woning;
 • •als op het ogenblik dat je een woning wordt aangeboden blijkt dat je niet meer aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoet;
 • •indien bij de actualisering blijkt dat je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden;

 

zonder teruggave van het inschrijvingsgeld in de volgende gevallen:

 • als je wordt aangeschreven voor een woning en je reageert niet of te laat op onze aangetekende herinnering (tenzij je binnen vijftien werkdagen overmacht kan aantonen);
 • als je een woning waarvoor je je voorkeur hebt opgegeven toegewezen krijgt en je weigert die (tenzij je binnen de vijf werkdagen schriftelijk een gegronde reden aanvoert);
 • als je te kwader trouw onjuiste of onvolledige informatie hebt doorgegeven;
 • als je een aangeboden woning hebt aanvaard en ze nadien toch niet wil kopen.

 

11. Kan ik kiezen of ik een woning of een appartement wil?

 

Je schrijft je in voor een bepaald register. Voor dat register zal je zowel voor huizen als voor appartementen in aanmerking komen. Op het moment van de verkoop kan je kiezen om je al dan niet kandidaat te stellen voor een woning of appartement, afhankelijk van wat te koop wordt aangeboden.

 

12. Ik ben gehuwd. Kan ik mij alleen inschrijven?

 

Neen, gehuwden kunnen zich enkel samen inschrijven. Wanneer echter een vordering tot echtscheiding is ingesteld, kan je wel alleen inschrijven.

 

13. Kan ik mij bij andere sociale huisvestingsmaatschappijen inschrijven?

 

Ja. Je kan bij elke sociale huisvestingsmaatschappij inschrijven zolang je voldoet aan de voorwaarden. Een volledige lijst van alle sociale huisvestingsmaatschapijen vind je terug op www.vmsw.be onder contact-lokale woonorganisaties.

 

14. Wij willen ons met 2 inschrijven. Moeten we allebei naar kantoor komen?

 

Om met twee in te schrijven moet je inderdaad allebei naar ons kantoor komen. Je moet immers beide het inschrijvingsformulier ondertekenen. Je kan dus ook niet iemand anders sturen om je in te schrijven.

 

15. Wat als ik verhuisd ben?

 

Elke adreswijziging moet schriftelijk worden doorgegeven, per post of via e-mail. Doe dit zo snel mogelijk na je verhuis om problemen te vermijden.

 

16. Kan ik voor de aankoop van een sociale woning ook voor een sociale lening bij Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken terecht?

 

Inderdaad, meestal kan je ook een sociale lening aanvragen voor je aankoop. Voor meer inlichtingen neem je best contact op met onze maatschappij. Je kan hier al de voorwaarden vinden waaraan je daarvoor moet voldoen.

 

17. Heb ik inzagerecht in de registers?

 

Op aanvraag kan je volgende informatie krijgen: je rangorde op het inschrijvingsregister en de rangorde van de kandidaat-kopers aan wie tijdens de voorgaande twaalf maanden een woning werd toegewezen, de datum van hun inschrijving en of ze een prioriteit genoten.

 

18. Mag ik mijn sociale woning gewoon verkopen?

 

Als je van plan bent om je woning te verkopen, neem dan eerst contact met ons op! Er zijn immers een aantal voorwaarden verbonden aan een sociale woning.

Als je een sociale woning koopt, dan heb je een woonstverplichting van 20 jaar. Deze periode gaat in op de datum van de authentieke verkoopakte. Dat betekent dat je er in principe zelf moet wonen: de alleenstaande persoon of minstens een van de gezinsleden die een sociale woning heeft gekocht of een van de wettelijke erfgenamen moet als volle eigenaar effectief en gewoonlijk in de woning verblijven. Wil je in die periode toch je woning verkopen om welke reden dan ook, dan heeft de Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken een wederinkooprecht. Dat betekent dat wij de woning terugkopen aan dezelfde prijs, met een bijkomende vergoeding voor de investeringen die je hebt uitgevoerd. Wij passen dit wederinkooprecht in principe altijd toe!

Na 20 jaar kan je wel je woning op de vrije markt verkopen. In de meeste gevallen hebben wij ook dan nog een voorkooprecht. informeer je hierover bij notaris!

 

19. Mag ik mijn sociale woning verhuren aan iemand anders?

 

Neen! Als je een sociale woning koopt, heb je een persoonlijke woonstverplichting gedurende 20 jaar. Deze periode gaat in op de datum van de authentieke verkoopakte. Dat wil zeggen dat je er al die tijd zelf moet wonen: de alleenstaande persoon of minstens een van de gezinsleden die een sociale woning heeft gekocht of een van de wettelijke erfgenamen moet als volle eigenaar effectief en gewoonlijk in de woning verblijven. Er mag wel iemand bij je komen inwonen, maar verhuren mag je niet. Enkel je domicilie houden op het adres van de sociale koopwoning is evenmin toegelaten: je moet er dus effectief en gewoonlijk verblijven. Deze regel dient om misbruiken te voorkomen.

 

Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen // T: 015/20.74.12 // E-mail